Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Granowo

Kolorowy pasek
Informacje bieżące » Komunikaty

Kategorie
  Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (2)
  Planowanie przestrzenne (1)
  Inne (0)
Artykuły
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Informacja o kwocie dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - aktywne ferie
  Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ewid.: 31/1, położonej w obrębie Dalekie, gm. Granowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IRŚ.271.13.2016
  Protokół otwarcia ofert - remont chodnika przy drodze krajowej nr 32 w m. Granowo
  Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Granówku
  Postanowienie - IRŚ.6733.13P.2015, dotyczące inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Separowo - Bielawy, gmina Granowo
  Postanowienie - IRŚ.6733.12P.2015, dotyczące inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłoczonym do miejscowości Separowo, gmina Granowo
  Zarządzenie nr 39 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
  Decyzja 13/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Bielawach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 26/5 w m. Bielawy, gm. Granowo
  Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. m. Kubaczyn
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie czynności związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
  Decyzja 12/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 534526 - ul. Powstańców Wielkopolskich w mijescowości Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bielawach na działce o nr ewid.: 26/5, położonej w m. Bielawy, gm. Granowo
  Decyzja 11/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec - Kąkolewo - droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo, gmina Granowo
  Decyzja 10/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 534518P w miejscowości Kąkolewo, gmina Granowo
  Decyzja 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 380026P w miejscowości Niemierzyce, gmina Granowo
  Decyzja 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Granowo
  Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Granówku
  Ocena zasobów pomocy społecznej
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo-droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo, na działkach o nr. ewid. :353/1, 206, 188/2 położonych w m.Kąkolewo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Przebudowa drogi gminnej nr 534526P -ul.Powstańców Wielkopolskich, na działkach o nr ewid.: 704/4, 925/9, 923, 924, 706/45...
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Przebudowa drogi gminnej nr 534518P, na działce o nr. ewid. 355/2, położonej w m.Kąkolewo gm. Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Przebudowa drogi gminnej nr 380026P, na działce o nr ewid. 45, położonej w m.Niemierzyce, g. Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid.: 547/3, 548/2 i 552/4 położonych w m. Granowo
  Decyzja 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 102/3 w miejscowości Drużyń, gmina Granowo
  Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego w Granówku
  Decyzja 6/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001718_WIE_B (Granowo Nowotomyskie) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej
  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ewid.: 31/1 w m. Dalekie
  Decyzja 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Kąkolewo, gm. Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid. 102/3 w m. Drużyń
  Decyzja 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niemierzyce
  Komunikat dotyczący wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Granowo przeznaczonych do sprzedaży
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c 0001718_WIE_B (Granowo Nowotom.) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji..
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 31/1 -obręb Dalekie gm. Granowo
  Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Granówku
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid.:88/14-obręb Niemierzyce
  Komunikat dotyczący sprzedaży nieruchomości
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Kąkolewie, na dz. o nr ewid. 101/2 - obręb Kąkolewo, gm. Granowo
  Decyzja 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowy sieci wodociągowej Separowo - Bielawy, gm. Granowo
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Granowo w 2016 r.
  Decyzja 2/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budoiwe sieci wodociągowej w miejscowości Kąkolewo
  Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i audytu energetycznego budynku szkoły podstawowej w oddziałami przedszkolnymi w Bielawach, gm. Granowo.
  Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i audytu energetycznego budynku Pałacu w Zespole Dworsko – Folwarcznym w Granowie.
  Decyzja 1/2016 o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanaliacji sanitarnej w miejscowości Bielawy wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłoczony do miejscowości Separowo
  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2015 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa sieci wodociągowej w Kąkolewie, na dz. o nr ewid.: 187/1
  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.11.2015r. (rozszerzony w dniu 30.11.2015r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa sieci wodociągowej Separowo - Bielawy
  Przetarg ofertowy ZGK - sprzedaż przyczep rolniczych
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa sieci wodociągowej Separowo - Bielawy
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy w raz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłoczonym do m. Separowo
  Decyzja 11P/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Separowo, gmina Granowo
  Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2015 o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
  Decyzja 10P/2015 o zmianie decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Przemysłowej, dz. o nr ewid.: 836/15, 836/16, 836/20, 836/24, 1212/1, 834, 832, 818/5, 813/2, 1111, 1067 w m. Granowo
  Decyzja 9P/2015 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działakach nr ewid.: 21, 22, 17, 16/13, 3 obręb Separowo, gm. Granowo
  Decyzja 6P/2015 o zmianie decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drużyń
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 5P/2014 z dnia 02.10.2014r. w przedmiocie numerów ewidencyjnych działek objętych decyzją
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. o nr ewid.: 817, 833, 834, 836/16, 818/6, 836/26, 1212/4, 836/28 - obręb Granowo
  Decyzja 7P/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN 15kV w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej SN 15kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid.: 665/1, 665/3 i 669/1 w m. Granowo
  Sprzedaż nieruchomości - strażnica Kubaczyn
  Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Granówku
  Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Strzępiniu
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii SN 15kV w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej SN 15kV wraz ze słupem krańcowym Kgo-12/12, na dz. nr 665/1, 665/3 i 669/1 - obręb Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużyń, w zakresie uzupełnienia oznaczenia działek o nr ewid.: 85/1 i 87/1 - IRŚ.6733.6P.2015
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie czynności związanych z rozgraniczeniem nieruchomości położonej w Kąkolewie, gm. Granowo
  Postanowienie IRŚ.6733.3P.2015 dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3P/2015 z dnia 20.07.2015r.
  Decyzja 3P/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokumunikacyjnego c0001718_WIE_B sieci łączności bezprzewodowej GDM-R dla modenizacji linii kolejowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Granowo
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr SKO.GP.4000.91.2015 w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV i linii napowietrznej nn-0,4 kV
  Decyzja 5P/2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce części istniejącej i budowie nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZB.6733.5P.2015)
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORÓW ŁAWNIKÓW
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (wzdłuż linii kolejowej nr 357 relacji Luboń - Sulechów) - ZB.6733.3P.2015
  Decyzja 4P/2015 o zmianie decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2P/2015 z dnia 31.03.2015r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: Budowa i rozbiórka części linii napowietrznej SN-15kV
  Informacja o rejestracji kandydatów w wyborach do izb rolniczych
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: zmiana Decyzji 2P/2015 z dnia 31.03.2015r., dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Modernizacja tłoczni gazu Kotowo"
  Ocena zasobów pomocy społecznej
  Decyzja 2P/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji tłoczni gazu Kotowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 68/2 w miejscowości Kotowo, gmina Granowo
  Decyzja 1P/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest "Modernizacja tłoczni gazu Kotowo" - ZB.6733.2P.2015
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, rejon ul. Polnej w Granowie - ZB.6733.1P.2015
  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo.
  Decyzja 7P o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn - 0,4 kV i linii napowietrznej nn - 0,4 kV we wsi Strzępiń
  Konsultacje społeczne w/s programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu poublicznego jakim jest: budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV w Strzępiniu.
  Decyzja 6P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej, słupowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV w Strzępiniu
  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych.
  Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w roku 2015
  Decyzja 5P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Przemysłowej w miejscowości Granowo.
  Decyzja 4P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej PE63 o dł. 195,0m w miejscowości Kąkolewo, gm. Granowo
  Decyzja 3P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowego w istniejącym budynku wielorodzinnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kotowie.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa oświetlenia ulicznego w Granowie, rejon ulicy Przemysłowej.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa sieci gazowej PE 63 L-195,00 mb.
  Decyzja 2P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drużyń, gmina Granowo.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest zmiana sposobu użytkowania z funkcji użytkowej na świetlicę wiejską we wsi Kotowo.
  Obwieszczenie Marszałaka Województwa Wielkopolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drużyniu gmina Granowo.
  Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego - "Realizacja zadania jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej oraz promocja gminy Granowo".
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - "Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych."
  Konsultacje społeczne w sprawie zmiany programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9.04.2014r. o przyjęciu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.
  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera wraz z akcesoriami i oprogramowaniem biurowym.
  Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw w Strzępiniu.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Granowo z dnia 15.05.2014r. w sprawie podania informacji o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  Ogłoszenie wyborcze
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Terenie Gminy Granowo za rok 2013
  Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputera przenośnego wraz z akcesoriami.
  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. zatwierdzenia Projektu robót geolog. dla określenia warunków geolog.-inżyn. dla projektu gazociągu relacji Lwówek-Odolanów wraz z jego infrastrukturą niezbędną do jego realizacji.
  Decyzja 1P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową.
  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Granowo w 2014r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej SN-15 kV...
  Decyzja 5P/2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Kościańskiej oraz na działce 886 w Granowie.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kościańskiej oraz na działce nr 886 w Granowie.
  Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzonych konsultacji w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Decyzja 4P/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia oraz przepięciu istniejących przyłączy gazowych i gazociągów w miejscowościach Kotowo i Granowo.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora PGNiG SPV4 Sp. z o.o.
  AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIE
  Informacja o przystąpieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza pt." Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" wraz z ...
  Wójt Gminy w Granowie informuje, że w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruch. stanowiącej własn. Gminy Granowo położ. w miejscowości Kotowo /działka nr 4/7, przezn. do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Decyzja 2P/2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jakim jest zmiana lokalizacji kontenerowej stacji gazowej wysokiego ciśnienia, usunięcia infrastruktury zw. ze stacją z terenu Węzła Przesyłowego Kotowo.
  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie szkolenia, transportu drogowego, usług restauracyjnych i hotelarskich dla projektu pod nazwą: "Inwestycja w Człowieka".
  Decyzja 3P/2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jakim jest budowa magazynu osadu, wiaty dla przyczepy z osadem oraz zbiornika na wapno do higienizacji osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa magazynu osadu, wiaty dla przyczepy z osadem oraz zbiornika na wapno do higienizacji osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie.
  Zmiany w przepisach meldunkowych!
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest zmiana lokalizacji kontenerowej stacji gazowej wysokiego ciśnienia.
  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Granowo położonej w miejscowości Granowo /działka nr 637/1/ przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  Decyzja 1P/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w miejscowości Kąkolewo, działka o nr ewid.: 187/1, gmina Granowo.
  Decyzja 11P/2012 o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Niemierzyce.
  Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu opakowań z folii PE i PP wraz z budową trzech hal o konstrukcji stalowej w dwóch etapach, na działkach o nr ewidencyjnych 278 i 279, obręb Granowo;
  Decyzja 10P o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku strażnicy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid.: 634 w Granowie.
  Ogłoszenie o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego jakim jest przebudowa instalacji technologicznych gazu na terenie kopalni Gazu Ziemnego "Młodawsko Ośrodek Grupowy Niemierzyce” Strzępiń działki nr: 61, 64/2, 64/3, gmina Granowo.
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kładki rowerowej przez rzekę Mogilnicę
  Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego jakim jest rozbudowa strażnicy w Granowie.
  Ogłoszenie wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Nr działki 473 położona w Kąkolewie).
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego jakim jest Budowa kładki na śzieżce rowerowej przez rzekę Mogilnicę.
  Decyzja celu publicznego, jakim jest budowa sieci wodociągowej oraz rurociągu tłocznego Separowo - Bielawy z przepompownią ścieków.
  Decyzja celu publicznego, jakim jest budowa rurociągu tłocznego z przepompownią Niemierzyce-Separowo.
  Decyzja celu publicznego jakim jest budowa sieci wodociągowej Granowo, ul. Torowa.
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. opinii dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji technicznej składowiska odpadów.
  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Decyzja 5P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2751P na odcinku Kubaczyn-Drużyń.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest "Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2751P na odcinku Kubaczyn-Drużyń".
  Decyzja Nr 4P/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na zagospodarowaniu odwiertu Grodzisk 26 (G-26) w zakresie przebudowy wyposażenia istniejącego odwiertu G-26.
  Decyzja Nr 1P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu zasilania elektroenergetycznego z mocą przyłączeniową 150,0 kW dla projektowanej hali produkcyjnej w miejscowości Kąkolewo.
  Decyzja Nr 3P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Kościańskiej.
  Decyzja Nr 2P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Okrężnej.
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Granowo i Opalenica
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Granowo za rok 2011.
  Decyzja 9P/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji 15/0,4 kV oraz modernizacji obwodów nN-0,4kV ze stacji Strzępiń 22-182...
  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Granowo położonej w miejscowości Granowo /działka nr 1108/7/ przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  Decyzja 8P/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN wraz z linią światłowodową służącej do przesyłu energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej do istniejącej linii SN 15kV ...
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa linii kablowej SN-15kV - ca. 300m, nN-0,4 kV - ca. 40m, nN-0,4 kV - ca. 20m
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji 7P/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej Granowo-Kotowo.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego jakim jest "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN) (wraz z linią światłowodową) służącej do przesyłu energii elektrycznej z elektrowni ....
  Nowe taryfy dla wody i ścieków
  Postanowienie Wójta Gminy Granowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przdsięwzięcia polegającego na budowie: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN) ..."
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN) (wraz z linią światłowodową) służącej do przesyłu energii elektrycznej z elektr....
  Decyzja 3P/2011 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Decyzja 4P/2011 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest "Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej Granowo-Kotowo".
  Obwieszczenie Wójta o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Granowo wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zaplanowanych na dzień 09.10.2011r.
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zasilania elektroenergetycznego pompy głębinowej w miejscowości Bielawy, na działce nr 5/13, gmina Granowo.
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Granowo
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego jakim jest zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1P/2011 z dnia 01.07.2011r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego jakim jest zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2P/2011 z dnia 01.07.2011r.
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa stacji 15/04kV oraz modernizacji obwodów nN-0,4kV ze stacji Strzępiń 22-182, w miesjcowości Strzępiń, gmina Granowo
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest przebudowa obwodów linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji Granowo 22-635 i Granowo SKR 22-107 w miejscowości Granowo
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji 15/0,4kV oraz modernizacji obwodów nN-0,4kV ze stacji Strzępiń 22-182, w miejscowości Strzępiń, gmina Granowo
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa obwodów linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji Granowo B 22-635 i Granowo SKR 22-107 w miejscowości Granowo
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego jakim jest "Linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV kablowa ca. 378 m"
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego jakim jest budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV - 1 szt., budowa linii kablowej SN-15 kV - ca. 400 m, budowa linii napowietrznej nN-0,4..
  Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych
  Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6P/2010, jakim jest: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE de 63 w miejscowości Bielawy - Separowo, gmina Granowo
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5P/2010 jakim jest: budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Separowo-Bielawy, gmina Granowo
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4P/2010 jakim jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Niemierzyce, gmina Granowo
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Granowo
  Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej Niemierzyce, gm. Granowo.
  Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Separowo-Bielawy, gm. Granowo.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest Budowa kanalizacji sanitarnej Niemierzyce gm. Granowo
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jakim jest Budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy gm. Granowo
  Postanowienie Wójta Gminy Granowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2498P na odcinku Niemierzyce-Kubaczyn, gmina Granowo
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3578P na odcinku Granowo - Granówko.
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kubaczyn obręb Granowo ...
  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętu wielkogabarytowego.
  Wyniki konsultacji społecznych
  Decyzja w sprawie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanal. i sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Granowo, Niemierzyce i Separowo
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Gminy Granowo
  Krótsze godziny pracy
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Granowo w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2010
  Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Granowo w dziedzinie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Gminę
  Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Uwaga przedsiębiorcy!
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Ogłoszenie naboru na zatrudnienie pracownika w charakterze animatora sportu oraz gospodarza obiektu sportowego "Orlik 2012"
  Kumaj z żabką - konkurs polonistyczny i matematyczny
  ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
  Ogłoszenie o XXV Sesji Rady Gminy Granowo
  Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Gminy Granowo
  Udostępnienie spisu wyborców
  Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy Granowo
  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Zaproszenie na Turniej Piłki Nożnej im.Jana Spławskiego
  Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Ogłoszenie konkursu na " Najpiękniejszy ogródek - lato 2009"
  Ogłoszenie o XXI Sesji Rady Gminy Granowo
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętu wielkogabarytowego.
  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
  Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz zmiana zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci do lat 10 „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Przyjmowanie zeznań podatkowych
  Punkt informacyjny WRPO w Nowym Tomyślu
  Dofinansowanie w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest.
  Zmiana godzin urzędowania
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Granowo w dziedzinie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Granowo
  Nowy rozkład jazdy PKS!
  Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Informacja o wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestora - pana Marka Jopczyk