Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Granowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej nr 534527P - ul. Ogrodowa w Granowie"

Zamawiający:
Gmina Granowo

Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej nr 534527P - ul. Ogrodowa w Granowie"

CPV:
45233220-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 800 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, daty lub miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące robót, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
2) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), tj.:
- Kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności zawodowe innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe.


Termin realizacji:
01.06.2021r.

Osoba odpowiedzialna:
Sebastian Janelt

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo (sekretariat)


Oferty można składać do:
2020-08-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-03 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo (pokój
nr 13 - sala sesyjna)


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium Waga
Cena (WC) 60
Gwarancja (WG) 40


Wadium:
20 000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - ul. Ogrodowa - IRŚ.271.0.3.2020 (544.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wykaz osób (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - wykaz robót (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - oświadczenia (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - oświadczenia grupa kapitałowa (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Istotne Warunki Umowy (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - SST (2.9MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8 - Przedmiar (502.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (4.7MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia (294.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Granowo
Źródło informacji:Alicja Flis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Flis
Data wprowadzenia:2020-07-17 13:23:12
Opublikował:Alicja Flis
Data publikacji:2020-07-17 13:40:28
Ostatnia zmiana:2020-07-29 14:26:40
Ilość wyświetleń:151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij